• بازه ‌(ماه):
  • 1
  • 3
  • 6
  • 12
  • انتخاب‌شده:
  • همهمترمربع
  • همهسال
  • 3ماهاخیر
بازنشانی

نوسان قیمت undefined

انحراف معیار undefined

بیش‌ترین:
قیمت پرت

حد بالا:
میانگین:
میانه:
حد پایین:

قیمت پرت
کم‌ترین:

راهنما

  • نمودار میانگین قیمت محدوده‌ی انتخاب‌شده در دیده‌بان بازار، در این پنجره قابل مشاهده است. این نمودار براساس فیلترهای انتخاب‌شده در بالای صفحه تنظیم می‌گردد.

  • بازه‌ی قیمت محدوده‌ی انتخاب‌شده در دیده‌بان بازار را نمایش می‌دهد. بازه‌ی قیمت براساس میانگین قیمت هرمترمربع، +/- انحراف معیار قیمت، محاسبه شده است.