وام مسکن جوانان

وام مسکن جوانان
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

بانک مسکن جزء یکی از بنگاه های اقتصادی معتبر در بازار مسکن است. یک حساب با عنوان حساب پس انداز مسکن جوانان ایجاد شود.
یکی از انواع حساب‌های سپرده گذاری کوتاه مدت، حساب مسکن جوانان است. دارنده‌های این حساب، می توانند از مزایا و تسهیلات این حساب برای خرید خانه استفاده کنند.
ما در این مقاله به شرایط استفاده از تسهیلات حساب پس انداز بانک مسکن جوانان و سود و سقف وام مسکن جوانان می‌پردازیم:

برای توضیحات بیشتر: انواع وام مسکن

وام مسکن جوانان بانک مسکن

تسهیلات مختلفی برای خرید، ساخت و یا تعمیرات خانه بانک مسکن به متقاضیان ارایه می‌دهد.
تسهیلات بانک مسکن درقالب وام از دو روش که شامل زیر است:

پرداخت وام از محل صندوق پس انداز، پرداخت وام از محل اوراق بهادر
وام جوانان یکی از تسهیلاتی که بانک مسکن در اختیار جوانان قرار می‌دهد. این وام از محل صندوق پس انداز حساب مسکن جوانان به متقاضیان پرداخت می‌شود.
برای دریافت وام چه اقداماتی باید انجام شود؟ در این مقاله توضیح خواهیم داد.

وام مسکن جوانان ۹۹

وام مسکن جوانان ۹۹

بانک مسکن حسابی با عنوان حساب پس انداز مسکن جوانان مشخص می‌کند. یکی از انواع حساب‌های سپرده سرمایه گذاری کوتاه ‌مدت است که توسط بانک، صاحب حساب با رعایت برنامه سپرده گذاری تعیین شده است. دارندگان این حساب می توانند در بلند مدت از تسهیلات ویژه این حساب استفاده کنند.


تسهیلات وام مسکن جوانان ۹۹ بانک مسکن برای خرید خانه به دو صورته :
اولی از محل اوراق بهادر که بدون سپرده گذاری مانند وام مسکن یکم و دومی تسهیلات از طریق سپرده گذاری.
این حساب یک پشتوانه مالی بسیار خوب برای جوانان و نوجوانان می‌توانند درآینده باشد.
والدین با سپرده گذاری تدریجی و نه یکباره در این حساب می‌توانند از امتیاز تسهیلات ارزان قیمت برای خرید خانه استفاده کنند.

حساب مسکن جوانان بانک مسکن

وام مسکن جوانان ۹۹ از طریق سپرده گذاری در حساب مسکن جوانان بانک مسکن قابل دریافت است. باید متقاضی در یکی از شعبات بانک مسکن حساب پس‌انداز مسکن جوانان افتتاح کرد. برای افتتاح حساب فرد باید به ۱۸ سال کامل رسیده باشد و یا دارای نامه حکم رشد از دادگاه داشته باشد، و یا حتی قیم یا والدین نیز این حساب را برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود می‌توانند افتتاح کنند.


در حساب مسکن جوانان بانک مسکن به صورت ماهیانه، سالیانه و یکجا مبلغ را واریز کنند. مبلغ ۵۰ هزار تومان حداقل مبلغ واریزی ماهانه به حساب پس انداز مسکن جوانان می‌باشد، که این مبلغ هر سال جدید افزایش می‌یابد.


یک شرط برای زمان‌هایی که می‌خواهید از حساب پس انداز وام جوانان برداشت کنید این هست که حداقل موجودی از حداقل مبلغی که بانک مرکزی در هر سال تعیین می‌کند، کمتر نشود.

وام مسکن جوانان چقدر است؟

تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان مانند وام مسکن جوانان، براساس تقسیم بندی‌های که شامل تهران مراکز استان ها و سایر شهر‌ها به دارنده های حساب پرداخت می‌شود.


برای ساکنین تهران در پایان سال پانزدهم این وام با سقف ۲۵۰ میلیون تومان
۱۵ سال حداکثر مدت زمان برای دریافت این تسهیلات این حساب است. وام ساخت مسکن و وام تعمیرات مسکن یا جعاله تسهیلات این حساب می باشد.

مبلغ وام مسکن جوانان بانک مسکن

مبلغ وام مسکن جوانان ۹۹ بانک مسکن، حداکثر مبلغ این وام براساس تقسیم بندی جغرافیایی و مدت زمان انتظار تعیین شده است:
در تهران با مدت انتظار پایان سال پانزدهم با سقف تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان و در شهر‌های بزرگ ۲۱۰ میلیون تومان و سایرشهرها ۱۸۴ میلیون تومان
در تهران با مدت انتظار سال ششم با سقف ۱۶۰ میلیون تومان و شهر‌های بزرگ ۱۲۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۹۴ میلیون تومان
در تهران با مدت انتظار سال پنجم با سقف تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومان و شهرهای بزرگ ۱۱۰ میلیون تومان و سایر شهر ‌ها ۸۴ میلیون تومان

شرایط وام مسکن جوانان چیست؟

این وام از نوع سپرده‌گذاری است یعنی متقاضیان این وام باید سپرده نزد بانک داشته باشند. مبلغ سپرده به صورت تدریجی و طی چند سال به حساب پس انداز مسکن جوانان واریز می‌شود.

هرساله بانک مسکن میزان مبلغ واریزی در قسمت حساب مسکن جوانان را مشخص می‌کند.


تسهیلات مسکن جوانان از نوع سپرده گذاری است پس نرخ سود این وام نسبت به وام اوراق مسکن کم می‌شود. و نرخ سود وام مسکن جوانان ۹ درصد محاسبه می‌شود.


مدت زمان انتظار ۵ سال و حداکثر ۱۵ سال برای گرفتن این وام است.
این وام به واحدهای که پروانه ساختمانی آنها بیشتر از ۲۵ سال نباشند تعلق می‌گیرد.


تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از ۲۵ سال و تا ۳۰ سال باشد سقف تسیلات این وام یه صورت مجردی در تهران ۸۰ میلیون تومان و در شهر‌های بزرگ ۶۰ میلیون و سایر شهرها ۴۰ میلیون کاهش می‌یابد.


برای زوجین اگر هر کدام حساب پس انداز جداگانه ای در بانک مسکن داشته باشند می‌‌توانند از وام اوراق مسکن زوجین استفاده کنند. اما وام ۱۶۰ میلیون تومانی از طریق حساب پس‌انداز مسکن جوانان به جای ۱۶ درصد به ۹ درصد حساب می‌شود.
برای خرید مسکن ملی از وام مسکن جوانان ۹۹ می‌توان استفاده کرد.

قسط وام مسکن جوانان چقدر است؟

در بالا گفتیم که سقف این وام براساس مدت زمان سپرده گذاری و تقسیم بندی جغرافیایی محاسبه می‌شود. نرخ سود این تسهیلات در حالت ۹ درصد می‌باشد. به دو روش ساده و پلکانی باز پرداخت انجام می‌شود.
در روش ساده متقاضی هر سال مبلغ مشخصی با عنوان قسط این وام به بانک بپردازد، در روش پلکانی در پایان هر سال به مبلغ قسط اضافه خواهد شد.


میزان قسط وام مسکن جوانان ۹۹ براساس مدت زمان انتظار و سقف تسهیلات هر شهر مشخص می‌شود. اگر متقاضی در پایان سال پانزدهم، در تهران وام به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان دریافت کند، حدود ۲ میلیون و سیصد هزار تومان در هر ماه مبلغ قسط این وام خواهد بود.

وام جوانان ۵ ساله

حداقل ۵ سال مدت زمان انتظار برای دریافت وام از حساب پس انداز مسکن جوانان است. متقاضی می‌توانند به مدت ۵ سال سپرده بگذارد و بعد در پایان ۵ سال می‌توان سقف وام را دریافت کند.


این وام با حداقل ۵ سال سپرده گذاری با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی تعیین می‌شود به این صورت که در تهران ۱۵۰ میلیون تومان و در شهر‌های بزرگ و سایر شهر‌‌ها ۸۴ میلیون تومان خواهد بود.

شرایط وام جوانان ۵ ساله

شرایط این وام به صورت ۵ ساله تفاوت چندانی با شرایط در سال پانزدهم برای دریافت ندارد. نرخ سود این وام ۹ درصد است.
با توجه به توضیحات بالا دارندگان حساب پس انداز مسکن جوانان برای استفاده از تسهیلات این حساب حداقل میزان مبلغی که ماهیانه باید پرداخت کنند، مشخص شده است.


اما متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید سپرده گذاری رابا مبالغ بیشتری شروع کنند.
حداقل مبلغ واریزی با ضرایب زیر حساب می‌شود:
برای تهران ۸٫۹۷ برابر حداقل واریزی ماهیانه
برای شهر‌های بزرگ ۶٫۵۸ برابر حداقل واریزی ماهیانه
برای سایر شهرها ۵٫۰۲ برابر حداقل واریزی ماهیانه
حداقل مبلغ واریزی ماهانه به حساب پس انداز مسکن جوانان برای استفاده از تسهیلات در پایان سال پنجم به شرح زیر است:
سال اول ۵۰ هزار تومان سال دوم ۵۴ هزار تومان سال سوم ۵۸ هزار تومان سال چهارم ۶۲ هزار تومان سال پنجم ۶۶هزار تومان

وام مسکن جوانان بانک ملی

بانک ملی هم تسهیلات وام مسکن جوانان با عنوان طرح ویژه مسکن بانک ملی به متقاضیان خرید خانه از طریق این بانک ارایه می‌شود.

طرح ویژه مسکن

جهت خانه دار شدن خانواده ها طرحی به عنوان طرح ویژه مسکن از بانک ملی ارایه شده است که در ابتدای باید یک حسب به عنوان «حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن»در بانک ملی افتتاح کنید.
سپرده گذاران این حساب علاوه بردریافت سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت،از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از این تسهیلات مسکن برخوردار خواهند شد.


شرایط سپرده گذاری به این صورت است که این سپرده گذاری شبیه سپرده گذاری کوتاه مدت عادی انجام می‌شود که براساس مبلغ سپرده گذاری و مدت ماندگاری در قالب ۳ طرح قابل ارایه می‌باشد. مشتری می توانند براساس شرایط خود یک طرح را انتخاب کند.

به این نوشته رای دهید
[کل: 1 میانگین: 5]

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *