جعل کردن قولنامه ملک و اسناد ملکی

جعل قولنامه و سند ملکی
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و آفریدن است و تزویر به معنای حیله و تقلب. در لغتنامه دهخدا ذیل واژه جعل، خلق کردن سخنی دروغین و منسوب کردن آن به دیگران مثل جعل حدیث، ساختن چیزی دروغین و شبیه اصل، مثل جعل اسکناس و وضع کردن و آفریدن آمده است و آن را مترادف تقلب، دروغ درآوردن و ساختگی قرار داده است.

جعل و تزویر یعنی چه؟

بر طبق ماده ۵۲۳ تعریزات جعل و تزویر عبارتند از موار زیر :


امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا تراشیدن یا خراشیدن یا اثبات یا محو یا الحاق یا قلم بردن یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیرتاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته ‌ای به نوشته دیگر، بکاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

جعل قولنامه و سند ملکی


ما می توانیم جعل را به این صورت تعریف کنیم که : تحریف یا تغییر یا ساختن متقلبانه یک نوشته یا سند به قصد اضرار به غیر به طریق پیش بینی شده در قانون. از نظر مقنن عبارت جعل و تزویر مترادف بوده و معنای واحدی را بیان می کند.

چنان که ملاحظه می شود مقنن در ماده فوق بیش از آن که در صدد تعریف جرم جعل باشد در مقام بیان مصادیق است.


جرایم جعل در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات تحت عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی آمده است.
از جمله جرایم غیر قابل گذشت، جرم جعل می‌باشد.

زیرا این جرم باعث از بین رفتن امنیت عمومی و از بین بردن اعتماد مردم به اسناد و این مورد باعث پریشانی و هرج و مرج در جامعه می‌شود. برخورد با جاعلین و استفاده کنندگان از سند جعلی و نیز حمایت از اسناد و مدارک و نوشته‌ها و حفظ اعتبار آنها، از اهداف مققنه می‌باشد.

قولنامه و جعل در قولنامه

قولنامه به سبب توافقی که صاجبان حقوقی یا طرفین قرارداد از آن توافق خبر نداشته باشند و در زمان و مکان معلومی قرارداد را منعقد می کنند. و در صورتی که وجه پرداختی در آن معاملات ملکی زیاد باشد در بعضی مواقع جرم جعل امکان دارد صورت گیرد.

قولنامه و جعل در قولنامه


قولنامه که اصحاب حقوق آن را وعده بیع میدانند؛ توافقی است که طرفینی که شرایط قرارداد را ندارند توافق میکنند که در زمان و مکان معلومی قرارداد را منعقد کنند. معاملات ملکی بواسطه اینکه وجوه پرداختی در آن زیاد است در مواقعی موضوع جرم جعل قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: قولنامه خانه یا سند موقت ملک چیست؟

در قانون پیش بینی شده، فعل مثبتی که در عمل مرتکب جرم جعل است، مثل ساختمان و یا به صورت تغییرو تحریف است.


هنگام نوشتن قولنامه باید به سند یا نوشته یا مهر یا امضای طرفین دقت کرد که حتما داشته باشد.

جعل در نوشته قولنامه

در نوشتن نوشته، باید دقت کرد که حروف و کلماتی که پیام و معنایی را القا می‌کند، قابل خواندن باشد.
به عنوان سند از نظر عرف و قانون، قابل استناد نباشد . به طور مثال : نامه‌های عادی.


در شرایطی جعل در قولنامه به صورت نوشته امکان پذیر است که افراد قصد جعل مطالب یا کلمات آن نوشته را حذف یا اضافه کنند. از این موارد زیاد پیش می‌آید. و در بضی موارد صفرهای معامله با هم جا به جا می‌کنند یا کلمات نوشته شده را مخدوش می کنند.

جعل سند قولنامه

سند باید ارزش قضایی و مثبت حق بوده باشد. بنا به تعریف نوشته‌ایی که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.بنا بر ذات قولنلمه تعهدات با وعده هایی ایجاد می‌شود که قابل استناد در دادگاه باشد.

زمانی که جعل در سند صورت می گیرد که قولنامه‌ای وجود نداشته باشد، یک قولنامه غیرواقعی با تمام ویژگی‌ها و شرایط قولنامه اصلی به وجود می‌آورند.

امضا قولنامه

علامتی که افراد در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می‌گذارد. امری رایج در قولنامه جعل امضا است که توسط کارشناسان خط و امضا قابل تشخیص براحتی است.

امضا قولنامه

مهر قولنامه

مهر یک وسیله ای که از فلز یا پلاستیک فشرده ساخت شده است و در هنگام تنظیم اسناد یا قرارداد ها استفاده می‌شود.
جعل مهر یعنی مهری به جای مهر اصلی ساخته شود و در پای قولنامه آن مهر جعلی زده شود. و این در صورتی که از این موضوع صاحب مهر مطلعه نباشد.

راه‌های مختلف تغییر در قولنامه

راه‌های مختلف تغییر و تحریف را می‌توان براساس ۲ مورد زیر بررسی کرد:

۱- جعل مادی:

جعل مادی وقتی اتفاق میافتد که به صورت فیزیکی خدشه‌ای در ظاهر و صورت قولنامه رخ دهد که به صورت موارد زسر امکان دارد بیافتد:


خراشیدن : محو یا مخفی کردن جزیی از کلمه یا ارقام و حروف قولنامه، به طور مثال خراشیدن یکی از دندانه‌های عدد ۳ و تبدیل آن به دو است.

قلم بردن : حروف و ارقام موجود در قولنامه را تغییر بدهند. مثلا اضافه کردن دندانه به عدد۲ و تبدیل آن یه عدد ۳.


محو کردن : تمام یا قسمتی از قولنامه توسط هر وسیله‌ای از بین ببرند. به طور مثال اگر شرطی در زیر سند آورده شود. در صورتی که طرف متعهد به اجرای شرط، قسمت انتهای سند را جدا یا پاره کند. به طوری در قولنامه مشخص نشود چنین شرطی اصلا وجود داشته است. پس طرف قولنامه را جعل کرده است.


تراشیدن: در این صورت طرف با یک سری از وسایل همچون تیغ و … موجب تراشیدن بخش‌هایی از قولنامه شود.
به طور مثال اگر در قولنامه ایی این کلمات “متعهد می‌شود یک میلیارد ریال می‌شود” را در قولنامه با تراشیدن به این جمله تبدیل کند که “یک میلیارد ریال پرداخت شد.”


اثبات کردن : اثبات کردن به معنی بطلان یک سند که خود بطلان سند یعنی سندی که به هر جهتی باطل است. و باعث از بین رفتن در متن قولنامه ذکر شده می شود.


الحاق : الحاق یعنی کلمه یا علامتی را به قولنامه اضافه کردن درصورتی که مفهوم و معنای آن تغییر کند. شبیه شرطی که در انتهای قولنامه آورده می‌شود.


الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر : اجزای یک نوشته برداشته و به نوشته‌ی دیگر(چه در میان کلمات یا بین سطور یا به صورت مجزا) الصاق شود.
به طور مثال شماره گذاری در انتهای سند شود. و به صورت جعلی برگه شماره ۲ ساخته شود و به قولنامه پیوست شود.

سیاه کردن: سیاه کردن به معنای ناخوانا کردن متن یا کلمه. مثلا سیاه کردن امضا و مبلغ.
تقدم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی قولنامه : بیشتر برای فرار از پرداخت دیون و جلوگیری از توفیق اموال انجام می‌شود. مواردی که تاریخ تحول را تغییر می‌دهد و آن را جلو یا عقب می‌اندازد.

۲- جعل مفادی:

شخص جاعل عمل بدون این که خدشه‌ای به ظاهر سند برسد و مطالب منتصب به دیگران و حقیقت در آن تحریف شده به صورتی غیر واقعی در آن منعکس می‌شود.

تحریف حقیقت در مفاد سند: تغییر یا جعل اسامی اشخاص : مامور دولت یا سردفتر حضور شخص را طرف قولنامه در سند عنوان نوشته می‌شود. و در صورتی که شخصی در دفترخانه حاضر شده، شخص دیگری باشد.


تغییر یا جعل اسامی اشخاص: سردفتر یا امور دولت مشخصات فرد حاضر شده را به عنوان طرف معامله در سند وارد می کند و در صورتی که فرد حاضر شده در دفترخانه فرد دیگری باشد.


امر باطل یا امر باطلی را امر صحیحی ظاهر کردن :
با توجه به یک قولنامه باطل، جاعل می‌تواند مبادرت به تنظیم یک قولنامه رسمی کند. مثلا در صورتی که قولنلمه مورد توافق طرفین نباشد ولی سر دفتر آن قولنامه را تمام شده اعلام کند.


چیزی که به آن اقرار نشده اقرار شده نمایش دهد : به طور مثال یکی از طرفین در دفترخانه ادعا کند که طرف مقابل متعهد به فلان شرط است و در متن قولنامه مشخص نشود. مخالفت کردن طرف مقابل و بدون توجه سر دفتر آن را اقرار شده بداند و به ثبت مبادرت بپردازد.

شکایت و رسیدگی جعل قولنامه

جعل از جرایم غیر قابل برگشت است که نیاز به شکایت شاکی برای تشکیل پرونده قضایی ندارد. برای اطلاع دادن جرم و شکایت می‌تواند فرد زیان یدده به دادسرا مراجعه کند.


قاضی دستور تحقیق و بررسی سند در بدو امر صادر می‌کند. از طرف کارشناسان باید جعلی بودن سند مورد تایید قرار بگیرد.


جرم جعل در اسناد رسمی یا دولتی یا مقامات بلند مرتبه اگر باشد باعث بروز اختلال در نظام اقتصادی یا امنیتی کشور خواهد شد. و در صلاحیت دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام در آن محرز است و در غیر این صورت صلاحیت در دادگاه کیفری ۲ باشد.


در صورتی که متهم مرتکب چند نوع جعل شده باشد، در دادگاه به مهترین پرونده جعل آن متهم رسیدگی می‌شود.

و در آخر :

در اخر سر به شما توصیه می‌شود که در تنظیم قولنامه‌ ملکی از وکیل یا فرد آگاه به مسائل حقوقی کمک بگیرید. تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

به این نوشته رای دهید
[کل: 5 میانگین: 4.8]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *