قوانین پایان کار

مراحل دریافت پایان کار ساختمان

پایان کار ساختمان
۵ (۳)

یکی از مهمترین مدارکی که ساختمان باید داشته باشد پایان کارساختمان است. و بعد از پایان عملیات ساختمانی باید از شهرداری دریافت کرد.گواهی پایان کار

ادامه مطلب