راهنما

دیده‌بان بازار:

در این پنجره علاوه‌بر مشاهده‌ی تمامی مناطق 22گانه‌ی شهرداری، نواحی و محلات هر منطقه را می‌توانید جستجو، مشاهده و انتخاب کنید. تمامی نمودارها براساس محدوده‌ی انتخاب‌شده تغییر می‌کنند. در هر ردیف، کمترین، بیشترین، میانگین و میانه‌ی قیمت (متری/کل) آن محدوده را براساس فیلترهایی که در بالای صفحه مشخص کرده‌اید، مشاهده می‌کنید.

نوسان قیمت:

نمودار میانگین قیمت محدوده‌ی انتخاب‌شده در دیده‌بان بازار، در این پنجره قابل مشاهده است. این نمودار براساس فیلترهای انتخاب‌شده در بالای صفحه تنظیم می‌گردد.

رتبه قیمت:

در این نمودار، رتبه قیمت منطقه شهرداری مرتبط با محدوده‌ی انتخاب‌شده در دیده‌بان بازار، در مقایسه با کمترین قیمت و بیشترین قیمت در کل تهران نمایش داده می‌شود. قیمت‌ها براساس میانگین هرمترمربع لحاظ

انحراف معیار:

بازه‌ی قیمت محدوده‌ی انتخاب‌شده در دیده‌بان بازار را نمایش می‌دهد. بازه‌ی قیمت براساس میانگین قیمت هرمترمربع، +/- انحراف معیار قیمت، محاسبه شده است.

مناطق 22 گانه تهران:

علاوه‌بر جستجو و انتخاب مناطق 22 گانه از پنجره‌ی دیده‌بان بازار، می‌توانید از این نقشه استفاده کنید. با کلیک روی هر منطقه، نمودارهای صفحه تغییر خواهند کرد.

نواحی همجوار:

در این نمودار، میانگین قیمت نواحی همجوار با محدوده‌ی انتخاب‌شده در پنجره‌ی دیده‌بان بازار را مشاهده می‌کنید. این نمودار براساس فیلترهای انتخاب‌شده در بالای صفحه تنظیم می‌گردد.

محلات همجوار:

در این نمودار، میانگین قیمت محلات همجوار با محدوده‌ی انتخاب‌شده در پنجره‌ی دیده‌بان بازار را مشاهده می‌کنید. این نمودار براساس فیلترهای انتخاب‌شده در بالای صفحه تنظیم می‌گردد.

پیش‌بینی قیمت:

پیش‌بینی قیمت محدوده‌ی انتخاب‌شده در پنجره‌ی دیده‌باز بازار، در این نمودار نمایش داده می‌شود. پیش‌بینی قیمت هرمترمربع در ماه‌های آینده، با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین صورت می‌پذیرد.

خوشه‌بندی براساس قیمت و زیربنا:

آپارتمان در کدام محدوده‌ها با زیربنای کمتر، با کدام محدوده‌ها با زیربنای بالاتر، در یک خوشه هستند. مثال: با بودجه‌ای مشخص، می‌توان آپارتمانی با زیربنای 65 مترمربع در ناحیه سعادت آباد خرید یا 85 مترمربع در ناحیه پونک.

خوشه‌بندی براساس قیمت و سن:

آپارتمان در کدام محدوده‌ها با سن بنای کمتر، با کدام محدوده‌ها با سن بنای بالاتر، در یک خوشه هستند. مثال: با بودجه‌ای مشخص، می‌توان آپارتمانی با سن بنای 10 سال در ناحیه سعادت آباد خرید یا آپارتمانی نوساز در ناحیه پونک.

اماکن مجاور:

نقشه‌ی اماکن مجاور به نمایش مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها، رستوران‌ها و غیره در محدوده‌ی انتخاب‌شده در دیده‌بان بازار اختصاص یافته است.

مقایسه:

در این نمودار، امکان مقایسه‌ی محدوده‌ی انتخاب‌شده در دیده‌بازار با دیگر محدوده‌ها ارائه شده است. نام محدوده‌ها را جستجو انتخاب کنید، نمودار مقایسه‌ای میانگین قیمت مترمربع ایجاد می‌گردد. این نمودار براساس فیلترهای انتخاب‌شده در بالای صفحه تنظیم می‌گردد.

توزیع فراوانی براساس زیربنا:

در این نمودار توزیع تعداد فایل‌ها در زیربناهای مختلف قابل مشاهده است. برای مثال: چند فایل با زیربنای 65-85 مترمربع در زعفرانیه وجود دارد.

توزیع فراوانی براساس سن:

در این نمودار توزیع تعداد فایل‌ها در سن بناهای مختلف قابل مشاهده است. برای مثال: چند فایل نوساز در زعفرانیه وجود دارد.

دیده‌بان بازار:

در این پنجره علاوه‌بر مشاهده‌ی تمامی مناطق 22گانه‌ی شهرداری، نواحی و محلات هر منطقه را می‌توانید جستجو، مشاهده و انتخاب کنید. تمامی نمودارها براساس محدوده‌ی انتخاب‌شده تغییر می‌کنند. در هر ردیف، کمترین، بیشترین، میانگین و میانه‌ی قیمت (متری/کل) آن محدوده را براساس فیلترهایی که در بالای صفحه مشخص کرده‌اید، مشاهده می‌کنید.

نوسان قیمت:

نمودار میانگین قیمت محدوده‌ی انتخاب‌شده در دیده‌بان بازار، در این پنجره قابل مشاهده است. این نمودار براساس فیلترهای انتخاب‌شده در بالای صفحه تنظیم می‌گردد.

رتبه قیمت:

در این نمودار، رتبه قیمت منطقه شهرداری مرتبط با محدوده‌ی انتخاب‌شده در دیده‌بان بازار، در مقایسه با کمترین قیمت و بیشترین قیمت در کل تهران نمایش داده می‌شود. قیمت‌ها براساس میانگین هرمترمربع لحاظ

انحراف معیار:

بازه‌ی قیمت محدوده‌ی انتخاب‌شده در دیده‌بان بازار را نمایش می‌دهد. بازه‌ی قیمت براساس میانگین قیمت هرمترمربع، +/- انحراف معیار قیمت، محاسبه شده است.

مناطق 22 گانه تهران:

علاوه‌بر جستجو و انتخاب مناطق 22 گانه از پنجره‌ی دیده‌بان بازار، می‌توانید از این نقشه استفاده کنید. با کلیک روی هر منطقه، نمودارهای صفحه تغییر خواهند کرد.

نواحی همجوار:

در این نمودار، میانگین قیمت نواحی همجوار با محدوده‌ی انتخاب‌شده در پنجره‌ی دیده‌بان بازار را مشاهده می‌کنید. این نمودار براساس فیلترهای انتخاب‌شده در بالای صفحه تنظیم می‌گردد.

محلات همجوار:

در این نمودار، میانگین قیمت محلات همجوار با محدوده‌ی انتخاب‌شده در پنجره‌ی دیده‌بان بازار را مشاهده می‌کنید. این نمودار براساس فیلترهای انتخاب‌شده در بالای صفحه تنظیم می‌گردد.

پیش‌بینی قیمت:

پیش‌بینی قیمت محدوده‌ی انتخاب‌شده در پنجره‌ی دیده‌باز بازار، در این نمودار نمایش داده می‌شود. پیش‌بینی قیمت هرمترمربع در ماه‌های آینده، با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین صورت می‌پذیرد.

خوشه‌بندی براساس قیمت و زیربنا:

آپارتمان در کدام محدوده‌ها با زیربنای کمتر، با کدام محدوده‌ها با زیربنای بالاتر، در یک خوشه هستند. مثال: با بودجه‌ای مشخص، می‌توان آپارتمانی با زیربنای 65 مترمربع در ناحیه سعادت آباد خرید یا 85 مترمربع در ناحیه پونک.

خوشه‌بندی براساس قیمت و سن:

آپارتمان در کدام محدوده‌ها با سن بنای کمتر، با کدام محدوده‌ها با سن بنای بالاتر، در یک خوشه هستند. مثال: با بودجه‌ای مشخص، می‌توان آپارتمانی با سن بنای 10 سال در ناحیه سعادت آباد خرید یا آپارتمانی نوساز در ناحیه پونک.

اماکن مجاور:

نقشه‌ی اماکن مجاور به نمایش مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها، رستوران‌ها و غیره در محدوده‌ی انتخاب‌شده در دیده‌بان بازار اختصاص یافته است.

مقایسه:

در این نمودار، امکان مقایسه‌ی محدوده‌ی انتخاب‌شده در دیده‌بازار با دیگر محدوده‌ها ارائه شده است. نام محدوده‌ها را جستجو انتخاب کنید، نمودار مقایسه‌ای میانگین قیمت مترمربع ایجاد می‌گردد. این نمودار براساس فیلترهای انتخاب‌شده در بالای صفحه تنظیم می‌گردد.

توزیع فراوانی براساس زیربنا:

در این نمودار توزیع تعداد فایل‌ها در زیربناهای مختلف قابل مشاهده است. برای مثال: چند فایل با زیربنای 65-85 مترمربع در زعفرانیه وجود دارد.

توزیع فراوانی براساس سن:

در این نمودار توزیع تعداد فایل‌ها در سن بناهای مختلف قابل مشاهده است. برای مثال: چند فایل نوساز در زعفرانیه وجود دارد.